Antikorruption och offentlig upphandling - halvdag - halvdag

Varmt välkommen till kursen Korruption i offentlig upphandling. Kursen är designad för dig som behöver känna till vad som utgör korruption i offentlig upphandling, vilka bestämmelser som finns i svensk lagstiftning och vilka möjligheter det finns att agera mot korruption i offentlig upphandling. Den riktar sig till politiker, praktiserande jurister, upphandlande myndigheter och leverantörer som behandlar frågor eller arbetar inom området och som kommer i kontakt med ämnet korruption i offentlig upphandling.

Innehåll

 

Den här halvdagskursen (3,5 timmar) behandlar frågor för dig som arbetar inom området offentlig upphandling och som vill veta mer om ämnet korruption i offentlig upphandling. Syftet med kursen är att ge dig de kunskaper du behöver i arbetet för att motarbeta och förhindra korruption. Under hela kursen ges möjlighet att ställa frågor. Följande punkter behandlas under kursen:

 • Begreppet korruption i offentlig upphandling.
 • Gränser för gåvor och representation.
 • Bestämmelserna om mutor och andra gynnanden.
 • Leverantörers rättigheter och skyldigheter.
 • Uteslutningsgrunder och self-cleaning.
 • Jäv vid olika faser i upphandlingen.
 • Lagen om företagshemligheter.
 • Rättsmedlen vid korruptionsbrott.
 • Vägledande avgöranden om mutbrott.
 • Att motarbeta korruption – antikorruptionspolicies.

Kursen omfattar i huvudsak bestämmelserna i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), men aktuella bestämmelser är även tillämpliga vid övrig upphandlingslagstiftning. Kursen fokuserar på lagstiftningen om offentlig upphandling tillsammans med de bestämmelser som specifikt blir aktuella vid korruption-frågor, såsom bestämmelserna i Brottsbalken om mutor och i förvaltningslagen (2017:900) och kommunallagen (2017:725) om jäv. Kursen omfattar frågor såsom om jäv vid marknadsdialog och upprättande av upphandlingsdokument, gränser och lämpligheten av gåvor och representationsluncher, sekretess före, under och efter upphandlingen och vilka medel och möjligheter som finns för att motarbeta korruption.

 

Kursens upplägg

 

Kursen ges online via Zoom under 3,5 timmar. Som kursmaterial erhåller du bl.a. följande material:

 

 • Kursens power-point presentation.
 • Rättsvetenskapliga artiklar i ämnet.
 • Domar från EU-domstolen om jäv och skadestånd.
 • De senaste svenska domarna i upphandlingsmål.
 • IMM Kod mot korruption i näringslivet 2020.
 • KKV Rapport 2020-1 Korruption och osund konkurrens i offentlig upphandling.
 • KKV 2019-5 Korruptionsdomar och offentlig upphandling.
 • UHM Vägledning 2017-4 Korruption i offentlig upphandling.
 • Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning, 2019.
 • Statskontoret Myndigheternas arbete för att förebygga och upptäcka korruption, 2015:23.

 

Allt material hålls tillgängligt fyra veckor efter att kursen avslutats via kursplattformen Moodle.

 

Deltagande och antal

Den här kursen ges helt online och ingen fysisk närvaro krävs. Antal deltagare på kursen är begränsat till högst 30 personer.

 

Kursmål

Kursens mål är att du efter kursen ska ha fått:

 

Kunskap om:

upphandlingsrättens syfte och centrala rättskällor och principer.

bestämmelserna i svenskt lagstiftning om korruption.

hanteringen av korruptionsärenden på myndighet och i domstol.

 

Färdighet att:  

identifiera förekomsten av korruption i offentlig upphandling.

ingripa vid upptäckt korruption.

argumentera rättsligt vid förekomsten av korruption.

 

Förmåga att:       

bedöma lagligheten av olika typer av förfaranden ur en korruptionsaspekt.

bedöma vilken lagstiftning som kan vara tillämplig vid ett visst förfarande.

bedöma när det är lämpligt att tillgripa rättsliga åtgärder mot ett visst korrupt agerande.

 

Dugga

Testa dina kunskaper i ämnet korruption i offentlig upphandling efter kursen i form av en kortare dugga (kortare test). Duggan består av 20 flervalsfrågor. Syftet är att säkerställa att du har tillgodogjort dig innehållet i kursen och att du har tillräcklig kunskap för att bekvämt kunna tillämpa bestämmelserna om korruption i offentlig upphandling.

Kursintyg

Deltagare som uppfyller kurskraven erhåller ett kursintyg på avklarad kurs. För att uppfylla kurskraven behöver du ha deltagit i minst hälften av undervisningen och genomfört de kortare tester (duggor) som ges efter varje online-lektion.

 

Advokatsamfundets föreskrifter om e-utbildning

Kursen uppfyller Sveriges Advokatsamfunds Föreskrifter för att e-utbildning ska godkännas inom ramen för utbildningskravet för advokater. Läs mer. I dag kan 6 av de 18 timmarnas utbildningskrav för advokater avse e-utbildning. Vid överskott kan ytterligare 6 timmar tillgodoräknas för kommande år. Läs mer.

 

Datakunskap och support

För att delta på kursen måste du ha en dator, smart-phone eller annan teknisk utrustning med tillgång till Internet. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig med tekniska problem avseende din egen utrustning.

 

Data – specifikationer

Kursens hemsida är upplagd på ett kurshanteringssystem som heter Moodle. På Moodle lägger vi upp kursens material i form av texter, artiklar, rättsfall och powerpoints. På Moodle finns även den dugga (kort test) som ges efter online-kursen och du kan även besvara duggan på Moodle. På den här kursen använder vi online-verktyget Zoom för att träffas online. Du behöver inte skaffa dig ett abonnemang på tjänsten för att kunna delta på kursen. Du bör kontrollera att din dator har ljud och kamera som fungerar ihop med Zoom. Du bör testa att du kan använda Zoom innan kursen startar, se www.zoom.us. Du kan ladda ner en gratisversion på www.zoom.us för att göra dig bekant med tjänsten innan kursen startar och med de olika möjligheterna som mötesplatsen erbjuder.

 

Tidpunkt

Kursen hålls nästa gång 21 februari, 2023

 

Anmälan

Du anmäler dig till kursen genom att klicka på knappen ”Anmälan” längst ned på sidan. Vi garanterar inte plats på kursen innan vi skickat en bekräftelse via e-post.

 

Avgift och betalning

Kostnaden för kursen uppgår till 4 000 kr exklusive mervärdesskatt (25 procent).

 

Betalning via faktura

Vi fakturerar hela kursavgiften innan kursstart, betalningstid 30 dagar.

 

Villkor för kursen

Villkor för kursen hittar du här.

 

Ytterligare information

Om du vill fråga om kursen eller om ditt deltagande innan du anmäler dig är du välkommen att höra av dig, klicka på knappen ”Kontakta oss” längst upp på sidan.

Upphandlingsrättslig Tidskrift